Організація практичної підготовки

ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИКИ

Перед проходженням практики студенти повинні:


ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

Студенти коледжу при проходженні практики зобов’язані: 

Студент-практикант має право:

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ВІД КОЛЕДЖУ

Керівник практики від коледжу:


ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ

Керівник практики від бази практики:
📌ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Організація педагогічної практики в умовах дистанційного навчання відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу КЗ «ОПФК», Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти КЗ «ОПФК» та Положення про організацію практичного навчання під час правового режиму воєнного стану.

Проведення практики в дистанційному режимі базою навчальної практики виступає КЗ «ОПФК» та освітні платформи Департамент освіти та науки Одеської міської ради: програма «Одеса проводить уроки» https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/?fbclid=IwAR1cJTMAQBuZZ15Q4AaG50mTjFaK1uw4d2ignDjSaiu-Vw3dUCrJaOQHzYc), відео заняття в закладах дошкільної освіти (https://osvita-omr.gov.ua/https-osvita-omr-gov-ua-diialnist-napriamky-roboty-ikt-dystantsiina-osvita-doshkilni-zanyattya/); «Навчаємося вдома» (youtube); Всеукраїнська школа онлайн (https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE). У рамках дистанційного режиму роботи на період карантину офіційними є канали зв’язку зі студентами та керівниками практики: Viber, Telegram, Google Meet, Сlassroom, електронна пошта тощо.


ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Брати участь в установчій та підсумковій конференціях, а також нарадах з питань педагогічної практики, які проводяться онлайн (на платформі Google Meet).

Студент зобов’язаний сумлінно виконувати завдання педагогічної практики, визначені робочою програмою практичної підготовки. Проявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу, наполегливість, організованість, дисциплінованість, педагогічний такт і гуманність.

Кожен студент, закріплений для проходження практики в коледжі, отримує дистанційно консультації від керівника практики і виконує весь обсяг роботи, передбачений програмою та умовами виробничої педагогічної практики.

Студент зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку в умовах карантину / дистанційного навчання в коледжі, розпорядження адміністрації коледжу, керівників педагогічної практики.

Студент-практикант зв’язується з керівником практики від бази практики, з’ясовує завдання, вивчає календарне планування на період практики і працює дистанційно згідно з планом.

Проводить спостереження онлайн-уроків.

У ході практики студент-практикант веде щоденник практики, складає плани-конспекти уроків, конспекти спостережень уроків, готує аналізи онлайн занять/уроків.

Зв'язок з керівником практики відбувається на дистанційних онлайн-платформах.

Студент звітує про виконання програми педагогічної практики, надаючи методисту від коледжу необхідну документацію. 

Консультації з керівником практики від коледжу здійснюється засобами онлайн зв’язку (Zoom, Viber, Telegram, Google Meet та інші платформи для організації відеоконференцій).

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИСТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Протягом усього періоду організації практичної підготовки студентів керівники педагогічної практики здійснюють контроль засобами онлайн зв’язку (Zoom, Viber, Telegram, Google Meet та інші платформи для організації відеоконференцій).

У перший день педагогічної практики онлайн / дистанційно організовують інструктивні збори студентів коледжу – установчу конференцію.

Керівники практики онлайн / дистанційно дають студентам консультації з планування серій уроків і укладання планів-конспектів окремих уроків, підготовки наочних посібників й сучасних засобів навчання.

Керівники практики організовують проведення уроків на платформах організації відеоконференцій (Google Meet) та навчають студентів-практикантів аналізувати онлайн-уроки.

Керівники практики онлайн / дистанційно надають методичну допомогу студентам у підготовці матеріалів щодо проведення уроків.

Керівники практики перевіряють документацію, яку ведуть студенти-практиканти, та оцінюють роботу кожного студента (студенти надсилають документацію на електронну адресу чи Google Classroom, Viber, Telegram).

📖види практики опп дошкільна освіта

🔆Введення в спеціальність

Метою навчальної практики «Введення в спеціальність» є оволодіння студентами сучасними методами, формами освітньої роботи в дошкільному закладі, формування в них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання інтересу до професії, любові до дітей, вивчати і використовувати передовий та новаторський педагогічний досвід.

Завдання практики:

Ознайомити студентів з ЗДО, у якому діти здобувають дошкільну освіту.

Формувати професійний інтерес до педагогічної діяльності вихователя ЗДО.

Ознайомити із системою планування освітньої роботи у групах раннього та дошкільного віку (програми, навчально-методичні посібники, дидактичний матеріал), засобами, які використовує вихователь у освітньому процесі, досвідом роботи вихователя.

Ознайомити студентів-практикантів із формами, методами та змістом роботи у ЗДО.

Ознайомити студентів із специфікою роботи вихователя, помічника вихователя, (функції та професійні обов’язки педагога закладу дошкільної освіти ), дітьми.

Формувати навички складати режимні процеси.

Вчити організовувати особистісно-орієнтоване спілкування з дітьми у різних режимних процесах.

Формувати вміння цілеспрямовано спостерігати та аналізувати педагогічний процес у ЗДО як систему виховних та освітніх впливів.

Навчати засобам елементарної діагностики діяльності вихователя у групах раннього та дошкільного віку.

Сприяти формуванню практичних умінь щодо організації і методики проведення освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Формувати у практикантів навичок роботи з дитячим колективом з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Формувати у студентів навички спостереження та аналізу педагогічної діяльності, вмінь осмислювати і використовувати передовий педагогічний досвід.

Вчити організації режимних процесів у групі раннього та дошкільного віку, набуття первинних умінь роботи з маленькими дітьми.

Формувати вміння вести записи спостережень, опрацьовувати, узагальнювати інформацію, отриману під час спостережень, повно та правильно відображати її у щоденнику практики.

🔆Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку

Мета навчальної практики в групах раннього і дошкільного віку – ознайомити студентів-практикантів із специфікою діяльності ЗДО та особливостями розвивально-освітнього процесу у групах дітей раннього та дошкільного віку; залучити їх до психолого-педагогічних спостережень щодо вивчення особистості дитини в освітньому процесі; сприяти розвитку практичних умінь щодо організації і методики проведення освітньої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку.

Завдання практики:

Формувати у студентів систему професійних знань, умінь, навичок, які необхідні для роботи вихователя в групах раннього та дошкільного віку.

Ознайомити студентів із специфікою роботи вихователя в групах раннього та дошкільного віку.

Ознайомити із системою планування освітньої роботи у групах раннього та дошкільного віку (програми, навчально-методичні посібники, дидактичний матеріал), засобами, які використовує вихователь у освітньому процесі, досвідом роботи вихователя.

Формувати вміння цілеспрямовано спостерігати та аналізувати педагогічний процес у ЗДО як систему виховних та освітніх впливів.

Вчити організовувати особистісно-орієнтоване спілкування з дітьми у різних режимних процесах.

Навчати засобам елементарної діагностики діяльності вихователя у групах раннього та дошкільного віку.

Формувати навички складання конспектів занять, режимних процесів та іншої документації.

Формувати уміння творчо застосовувати набуті теоретичні знання при проведенні студентами різного роду роботи з дітьми.

Навчати студентів діагностувати психічний розвиток дітей та використовувати одержані показники у практичній роботі з дітьми.

Сприяти формуванню практичних умінь щодо організації і методики проведення освітньої роботи з дітьми раннього віку.

Формувати у практикантів навичок роботи з дитячим колективом з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Формувати у студентів навички спостереження та аналізу педагогічної діяльності, вмінь осмислювати і використовувати передовий педагогічний досвід.

Вчити організації режимних процесів у групі раннього та дошкільного віку.

Удосконалювати культуру педагогічної діяльності.


🔆Пробна практика

Мета практики – формування у студентів системи необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на практиці знань і вмінь, набутих в курсах педагогіки, психології, різних методик викладання. Студенти практично знайомляться з усіма напрямами освітнього процесу, його специфічною своєрідністю в різних вікових групах і типах закладів дошкільної освіти, набувають досвід самоорганізації педагогічної діяльності.

Завдання педагогічної практики:

Забезпечення реалізації на практиці здобутих теоретичних знань із фахових дисциплін, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практичної діяльності.

Формування у студентів системи педагогічних професійних знань, умінь, навичок, необхідних для виконання кваліфікаційних обов'язків вихователя дітей дошкільного віку.

Формування умінь творчо застосовувати набуті теоретичні знання при проведенні студентами різного роду роботи з дітьми. 

Формування у студентів навичок спостереження та аналізу педагогічної діяльності, вмінь осмислювати і використовувати передовий педагогічний досвід. 

Вироблення прагнення до пошуку найбільш ефективних методів виховання і навчання дітей. 

Формування в практикантів навичок роботи з дитячим колективом з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, а також роботи з батьками, яка ґрунтується на гармонійному поєднанні родинного і суспільного виховання. 

Розвиток професійних здібностей майбутніх вихователів, їх інтересів та любові до педагогічної діяльності, до професії педагога, до дітей.

🔆Підготовка до літньої педагогічної практики

Мета навчальної практики є підвищення теоретичного та практичного рівня знань та умінь студентів з планування та організації оздоровчої, освітньої роботи з дітьми дошкільного віку в літній період, ознайомлення з завданнями, змістом, формами і методами роботи з дітьми в літній період, закріплення, поглиблення набутих здобувачами знань, формування готовності до самостійної педагогічної діяльності, вмінь організації освітньої роботи з дошкільниками в літній період.

Основними завданнями проведення навчальної практики є:

− ознайомлення студентів з основними документами про організацію роботи в літній період; 

− опрацювання сучасних виховних технологій та концепцій педагогіки виховання у взаємодії «вихователь–вихованець»; 

− оволодіння різноманітними формами виховної роботи: ігри, конкурси, змагання, презентації тощо;

− оволодіння студентами системою знань і умінь, які необхідні для виконання функції вихователя; 

− оволодіння вміннями організовувати спортивно-оздоровчі справи;

− збагачення студентів знаннями, вміннями щодо організації дозвілля дошкільників в умовах діяльності в літній період; 

− розвиток у студентів творчості, ініціативності та самостійності;

− ознайомлення з правилами техніки безпеки в літній період.


🔆Підготовка до переддипломної практики

Метою навчальної практики є розширення професійно-педагогічних знань практикантів та озброєння їх методикою освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Основними завданнями навчальної практики є:🔆Літня педагогічна практика

Мета практики – формування у студентів уявлення про особливості роботи дошкільного закладу в літньо-оздоровчий період і самостійне оволодіння функціями діяльності вихователя.

Завдання практики:

Вивчення особливостей діяльності дошкільного закладу (і вихователя) у літній оздоровчий період.

Самостійне виконання студентами всіх функцій вихователя груп дошкільного віку.

Оволодіння основними методичними підходами до роботи з дітьми дошкільного віку в літній оздоровчий період.

Апробація методів діагностики діяльності (гра, праця) дошкільника.

Формування індивідуального стилю в педагогічній діяльності.

Удосконалення культури педагогічної діяльності (культура мовлення, культура спілкування, культура зовнішнього вигляду).

Вироблення уміння та навички самостійної роботи з дітьми в літній період, враховуючи їх особистість.

Виховання інтересу до майбутньої професії та бажання працювати з дітьми в літній період, враховуючи їх особливості.

Формування навичок самостійної організації побутової, ігрової і навчальної діяльності дітей.

Розвивати творчість студентів, формувати вміння застосовувати свої теоретичні знання, здійснювати нетрадиційні форми роботи.

Вироблення навичок роботи з батьками дітей.

Ознайомлення з умовами організації і керівництва освітньою роботою дітей у різновікових групах.


🔆Переддипломна

Метою педагогічної практики є поглиблення теоретичних знань студентів з фахових дисциплін, формування умінь і навичок, необхідних для виконання функцій вихователя закладу дошкільної освіти, формування сучасного вихователя в умовах модернізації дошкільної освіти в Україні.

Завдання педагогічної практики:

Забезпечення реалізації на практиці здобутих теоретичних знань із фахових дисциплін, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практичної діяльності.

Формування у студентів системи педагогічних професійних знань, умінь, навичок, необхідних для виконання кваліфікаційних обов'язків вихователя дітей дошкільного віку.

Формування умінь творчо застосовувати набуті теоретичні знання при проведенні студентами різного роду роботи з дітьми. 

Формування у студентів навичок спостереження та аналізу педагогічної діяльності, вмінь осмислювати і використовувати передовий педагогічний досвід. 

Оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі дошкільної освіти, вироблення прагнення до пошуку найбільш ефективних методів виховання і навчання дітей. 

Формування в практикантів навичок роботи з дитячим колективом з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, а також роботи з батьками, яка ґрунтується на гармонійному поєднанні родинного і суспільного виховання. 

Розвиток професійних здібностей майбутніх вихователів, їх інтересів та любові до педагогічної діяльності, до професії педагога, до дітей.


📖види практики опп початкова освіта

🔆З основ природознавства та краєзнавства

Мета практики з основ природознавства та краєзнавства – навчити студентів методам практичного польового та камерального досліджень різних типів рослинності та видового складу тварин, вміти аналізувати зібрані матеріали природних комплексів своєї місцевості.

Завдання практики:


🔆Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі

Мета даного виду практики – ознайомлення студентів із своєрідністю періоду адаптації дитини до нових умов у перший тиждень її перебування у школі. 

Завдання практики – ознайомити майбутніх вчителів із такими видами діяльності: 

порядком і методикою комплектування перших класів;

планування роботи вчителя у перший тиждень;

організація прийому дітей і проведення свята у перший день;

змістом, організацією і методикою занять у перші дні навчання дітей; 

методами виявлення мотивів навчання, рівня розвитку усного мовлення, читання, письма, рахунку, малювання, їх уявлень про явища природи і суспільного життя, навичок, що характеризують рівень їх розвитку;

специфікою проведення занять у перші дні (розміщення учнів в класі залежно від її росту, особливостей зору, слуху, знайомство дітей з класом, школою, правилами поведінки у ній, визнання кола нових знань, умінь і навичок, які одержують діти у школі за перший тиждень занять, спостереження за оволодінням дітьми прийомами користування олівцями, ручками, зошитами, підручниками, дошкою, дидактичними матеріалами); 

своєрідністю роботи з батьками першокласників.

🔆Позакласна та позашкільна виховна робота

Метою педагогічної практики «Позакласна та позашкільна виховна робота» є формування у здобувачів освіти вмінь і навичок організації  виховного процесу в закладах загальної середньої освіти, набуття здобувачами освіти уявлень про характер, зміст, форми і методи виховної роботи в школі, про функціональні обов’язки учителів початкових класів як вихователів; оволодіння сучасними методами вивчення дитини в соціумі, в сім’ї, взаємин у педагогічному колективі.

Завдання практики:

формування умінь і навичок спостережень за освітнім процесом і аналіз його результатів.

оволодіння вміннями планувати і проводити виховну роботу в класі, групі продовженого дня.

накопичення уявлень про характер і зміст виховної діяльності та функціональних обов’язках  вчителя-класовода, класного керівника, вихователя ГПД.

засвоєння основних форм позакласної та позашкільної роботи з урахуванням специфіки різних типів шкіл.

формування вмінь творчого використання на практиці знань, отриманих при вивчені психолого-педагогічних дисциплін і часткових методик.

оволодіння методами і прийомами вивчення вікових та індивідуальних особливостей школярів.

🔆Пробні уроки та заняття

Метою педагогічної практики «Пробні уроки та заняття» є вироблення у практикантів професійних умінь і навичок організації освітнього процесу на уроці; формування в студентів особистісної готовності до роботи вчителем початкових класів та вмінь організовувати і проводити навчальну і виховну роботу з молодшими школярами.

Основними завданнями практики є:


🔆Підготовка до практики «У дитячих оздоровчих таборах»

Мета навчальної практики – підвищити теоретичний та практичний рівень знань та умінь студентів з питань теорії та практики виховної роботи, познайомити з завданнями, змістом, формами і методами роботи в оздоровчих таборах, викликати зацікавленість та бажання працювати з дитячим колективом в умовах літнього табору.

Основними завданнями проведення навчальної практики «Підготовка до практики «У дитячих оздоровчих таборах»» є:

− ознайомлення студентів з основними документами про організацію роботи в оздоровчих таборах; 

− опрацювання сучасних виховних технологій та концепцій педагогіки виховання у взаємодії «вихователь–вихованець»; 

− практичне оволодіння методикою виховної роботи та загонових справ в дитячих оздоровчих таборах; 

− оволодіння різноманітними формами виховної роботи: колективно творчі справи, рольові ігри, конкурси, змагання, презентації тощо;

− оволодіння студентами системою знань і умінь, які необхідні для виконання функції загонового вожатого; 

− оволодіння вміннями організовувати спортивно-оздоровчі справи;

− збагачення студентів знаннями, вміннями щодо організації дозвілля школярів в умовах діяльності літнього оздоровчого закладу; 

− розвиток у студентів творчості, ініціативності та самостійності;

− ознайомлення студентів з методикою проведення туристичного походу чи екскурсії;

− ознайомлення з правилами техніки безпеки в літніх оздоровчих таборах;

− оволодіння практичними навиками надання першої медичної допомоги.

🔆У дитячих оздоровчих таборах

Метою практики «У дитячих оздоровчих таборах» є поглиблення професійно-педагогічних знань студентів і озброєння їх методикою виховної роботи з дітьми і підлітками в літній період.

Завдання практики «У дитячих оздоровчих таборах»:

виробити у студентів вміння і навички самостійної роботи з дітьми та підлітками в умовах літніх канікул;

озброїти студентів методами і прийомами виховання школярів в умовах літньої праці та відпочинку;

виховувати відповідальне ставлення до проведення виховної роботи з дітьми та підлітками;

розвивати творчі здібності при організації і проведенні занять в гуртках, секціях, клубах за інтересами;

встановлювати педагогічні правильні відносини з дітьми та підлітками в специфічних умовах табірної зміни. 

🔆Безперервна

Мета практики – корекція створеної структури педагогічної діяльності практиканта на основі інтегрування теоретичних знань, практичних  вмінь та навичок безпосередньо на місці вчителя, вихователя, організатора дитячого колективу.

Завдання безперервної практики:

Ознайомлення зі змістом освітньої роботи школи (бесіда з директором школи). 

Вивчення системи планування, ведення документації (класні журнали, особові справи учнів).

Знайомство та вивчення психолого-педагогічних особливостей класного колективу та індивідуальних рис характеру, здібностей, нахилів, ролі в колективі кожного учня.

Спостереження за роботою методичного об’єднання вчителів І – ІV класів, ознайомлення з матеріалами його засідань.

Ознайомлення з системою роботи вчителя з батьками учнів, участь у проведенні батьківських зборів.

Участь у підготовці і проведенні 8-ми освітніх заходів для студентів з відповідною додатковою кваліфікацією організатор позакласної роботи в початковій школі, асистент вчителя інклюзивного класу, а для студентів з додатковою кваліфікацією вчитель англійської мови початкової школи – проведення 10 уроків з англійської мови та  участь у підготовці і проведенні  2-х виховних заходів.

Підготовка і проведення лекції або виступу з питань взаємозв’язку сім’ї і школи на батьківських зборах.

Участь у чергуванні  школи (за необхідністю).

Робота практиканта повинна відображатися у щоденнику, за яким з перших днів практики розробляється звіт (3 – 5 сторінок).