Документи з організації освітньої діяльності

📚Законодавство

📙Закон України "Про освіту"🔗

📙Закон України "Про фахову передвищу освіту"🔗

📙Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження професійного стандарту "вихователь закладу дошкільної освіти"🔗

📙Наказ Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)""🔗

📙Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»"🔗

📙Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»"🔗

📑Положення

📄Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових освітніх дисциплін📥

📄Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти📥

📄Положення про організацію освітнього процесу 📥

📄Положення про рейтингову оцінку діяльністі педагогічних працівників КЗ ОПФК📥

📄Положення про електронний журнал обліку роботи академічної групи та викладачів КЗ ОПФК📥

📄Інструкція з ведення Журналу обліку роботи академічної групи та викладачів📥

Положення про визнання результатів навчання отриманих у неформальній та або інформальній освіті

Положення про голову робочої групи з розроблення освітньо-професійних програм

Положення про дистанційне навчання

Положення про зміст і структуру Індивідуального плану роботи викладача

Положення про критерії оцінювання компетентностей студентів

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком

Положення про організацію самостійної роботи студентів

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти

Положення про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у коледжі,  а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок розроблення та затвердження індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторингу освітньо-професійних програм

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Положення про проведення директорських контрольних робіт

Положення про програму навчальної дисципліни

Положення про робочу програму навчальної дисципліни